പദ്ധതി

1

ഇന്തോനേഷ്യയിലെ തോയ് എലിവേറ്റർ

2

ഉഗാണ്ടയിലെ എലിവേറ്റർ

3

ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ തോയ് എലിവേറ്റർ

4

സാംബിയയിലെ തോയ് എലിവേറ്റർ

5

ജോർദാനിലെ തോയ് എലിവേറ്റർ

6

കൊളംബിയയിലെ തോയ് എലിവേറ്റർ

7

കെനിയയിലെ തോയ് എലിവേറ്റർ

8

പാകിസ്ഥാനിലെ തോയ് എലിവേറ്റർ

9

ഒമാനിലെ തോയ് എലിവേറ്റർ

10

വിയറ്റ്നാമിലെ തോയ് എലിവേറ്റർ

11

സൗദി അറേബ്യയിലെ തോയ് എലിവേറ്റർ

1210

നൈജീരിയയിലെ തോയ് എലിവേറ്റർ

13

ദുബായിലെ തോയ് എലിവേറ്റർ

14

ഒമാനിലെ തോയ് എലിവേറ്റർ

15

കസാക്കിസ്ഥാനിലെ തോയ് എലിവേറ്റർ

16

ബംഗാളിലെ തോയ് എലിവേറ്റർ